Student Vacancy

Student Vacancy

Classes for the Academic Year 2019-2020 will start from 8th April 2019. Currently we have vacancies as listed below. Parents of prospective students are requested to contact the school to consult about the enrollment.

 एभरेष्ट इन्टरनेशनल स्कुलको निम्न कक्षाहरुमा सिमित रिक्त स्थान भएको जानकारी गराइन्छ I अभिभावकज्युहरुले विद्यालयमा सम्पर्क गरी आफ़्नो बच्चाको लगि स्थान सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ I

Class  Nursery  LKG UKG ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX Seven Eight
No of Vacancies   3 0 0 0  3 0  0  0  0  3  2