Student Vacancy

Student Vacancy

Currently, we have vacant position for enrollment in the following classes. Students and parents are requested to contact the school to consult about the enrollment.

 एभरेष्ट इन्टरनेशनल स्कुलको निम्न कक्षाहरुमा सिमित रिक्त स्थान भएको जानकारी गराइन्छ I अभिभावकज्युहरुले विद्यालयमा सम्पर्क गरी आफ़्नो बच्चाको लगि स्थान सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ I

Class  Nursery  LKG UKG ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX Seven
No of Vacancies   0 0 0 0  0 2  3  8  3  1